Podział majątku - Szczecin

Podział majątku jest skomplikowanym procesem, który może obejmować różnorodne aktywa, na przykład nieruchomości, pojazdy, konta bankowe, a także inwestycje, prowadzone wspólnie przedsiębiorstwa lub inne wartości majątkowe.

Do podziału majątku wspólnego dochodzi nie tylko w sytuacji rozwodu, ale również w przypadku separacji lub unieważnienia małżeństwa. Czynność ta może odbywać się sądownie lub za porozumieniem stron. Jeżeli małżonkowie przed ślubem zawarli umowę przedmałżeńską, tzw. intercyzę, podział majątku odbędzie się zgodnie z zapisami tej umowy.

Jak przebiega procedura podziału majątku?

Przed przystąpieniem do podziału majątku strony muszą ustalić i zinwentaryzować składniki majątku wspólnego, nie tylko aktywa, ale również długi i zobowiązania. Następnie ich zadaniem jest wycena każdego z tych składników, niezbędna, aby móc dokonać podziału majątku w sposób uczciwy i sprawiedliwy.

Nie wszystko, co posiadają małżonkowie, wchodzi w skład majątku wspólnego. Podczas podziału majątku nie bierze się pod uwagę tzw. majątku osobistego każdego z małżonków, który obejmuje m.in. przedmioty nabyte przez niego przed zawarciem związku małżeńskiego lub nabyte przez niego w ramach spadku, zapisu lub darowizny, prawa własności intelektualnej i udziały w spółce. W przypadku sporu małżonek będzie musiał przedstawić dowody na to, że dane składniki należą do jego majątku osobistego.

Zasadnicza część procedury to podział aktywów i zobowiązań pomiędzy małżonków. Zazwyczaj majątek wspólny dzielony jest po połowie, jednak bierze się pod uwagę również dodatkowe czynniki, takie jak np. wkład finansowy i niefinansowy każdego z małżonków do majątku wspólnego. Istotny jest również czas trwania związku małżeńskiego oraz sytuacja życiowa każdego z małżonków.

Podział majątku po rozwodzie – w czym pomoże prawnik?

Adwokat w Szczecinie może służyć wsparciem podczas podziału majątku wspólnego szczególnie w przypadku:

  • potrzeby skorzystania z porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów;
  • skomplikowanej struktury majątku do podziału, czyli np. wspólnego prowadzenia przedsiębiorstwa lub posiadania nieruchomości inwestycyjnych;
  • konfliktu pomiędzy małżonkami, który może utrudniać lub uniemożliwiać im samodzielny podział majątku (adwokat pomoże wówczas przeprowadzić negocjacje między stronami);
  • sądownego podziału majątku, w trakcie którego adwokat może profesjonalnie reprezentować interesy klienta podczas postępowania.