Postępowanie spadkowe - Szczecin

Postępowanie spadkowe jest procesem prawnym, który służy uregulowaniu kwestii dziedziczenia majątku po osobie zmarłej. W toku tego postępowania ustala się składniki majątku oraz spadkobierców, którym będą one przysługiwały. Następnie majątek spadkowy zostaje podzielony między spadkobierców zgodnie z przepisami prawa.

Jakie są etapy postępowania spadkowego?

Postępowanie spadkowe rozpoczyna się od zgłoszenia śmierci spadkodawcy we właściwym organie, zazwyczaj w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie spadkobiercy przed notariuszem lub właściwym miejscowo sądem składają oświadczenia spadkowe. Spadkobierca może zdecydować o odrzuceniu spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia powzięcia o nim wiedzy lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za ewentualne długi spadkodawcy.

Po stwierdzeniu nabycia spadku odbywa się zabezpieczenie majątku spadkowego i sporządzenie inwentarza tego majątku. Dopiero w kolejnym kroku następuje dział spadku między spadkobierców. Spadkobiercy mogą dokonać umownego działu spadku lub też wystąpić na drogę sądową. Sprawy spadkowe w Szczecinie zwykle odbywają się w sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą osiągnąć porozumienia np. co do sposobu podziału majątku spadkowego.

Podważanie testamentu notarialnego

Testament gwarantuje, że po śmierci spadkodawcy majątek spadkowy zostanie podzielony między spadkobierców zgodnie z jego wolą. Spadkodawca może sporządzić testament u notariusza lub własnoręcznie, pamiętając o podpisaniu go i opatrzeniu datą. Testament w formie aktu notarialnego jest jednak pewniejszy, zwłaszcza jeśli dotyczy majątku o większej wartości.

Prawo do podważenia testamentu notarialnego potwierdza wyrok Sądu Najwyższego, jednak z uwagi na szczególne zasady sporządzania takiego testamentu niełatwo jest podważyć jego wiarygodność. Czas na podważenie testamentu jest ograniczony do 3 lat od dnia, kiedy dana osoba powzięła wiedzę o przyczynie nieważności, nie później niż 10 lat od otwarcia spadku. Testament notarialny można podważyć tylko sądownie.

Pomoc adwokata w sprawach spadkowych

Dobry adwokat w sprawach spadkowych może odegrać kluczową rolę, szczególnie jeśli postępowanie okaże się skomplikowane, a spadkobiercy skonfliktowani. Służy on wsparciem w zakresie:

  • doradztwa prawnego w kwestii postępowania spadkowego;
  • reprezentacji przed sądem w sprawie spadkowej;
  • pomocy w procedurze podważeniu testamentu;
  • przygotowania dokumentów i rozliczeń podatkowych po zakończeniu postępowania spadkowego.