Prawo Rodzinne i opiekuńcze - Szczecin

Gałęzią prawa, która skupia się na kwestiach dotyczących rodziny i stosunków między jej członkami, jest prawo rodzinne. Regulacje związane z tą dziedziną mają na celu zapewnienie ochrony praw i interesów rodzin. Prawo rodzinne służy ponadto sprawiedliwemu i zgodnemu z przepisami rozstrzyganiu sporów rodzinnych. W takich sytuacjach poradą i wsparciem prawnym służy kancelaria prawa rodzinnego w Szczecinie.

Jakie aspekty obejmuje prawo rodzinne?

Przepisy prawa rodzinnego dotyczą szerokiego zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem rodziny. Adwokat do spraw rodzinnych w Szczecinie doradzi klientowi w zakresie przepisów regulujących kwestie:

  • małżeństwa – w tym zasad zawierania związków małżeńskich, praw i obowiązków małżonków, a także procedury separacji i rozwodu. Przepisy te definiują również ustrój majątkowy w małżeństwie oraz zasady podziału majątku w przypadku rozwodu;
  • dzieci – oprócz praw dzieci, prawo rodzinne określa procedurę ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa, a także definiuje władzę rodzicielską;
  • alimentów – w przypadku rozwodu lub separacji rodziców prawo rodzinne reguluje kwestię opieki nad dziećmi oraz obowiązku alimentacyjnego;
  • adopcji – w piśmiennictwie prawniczym zwanej również przysposobieniem, czyli prawnym uznaniem za własne dziecka niespokrewnionego biologicznie. Przepisy rodzinne określają rodzaje i warunki adopcji, a także, w skrajnych sytuacjach, zasady jej rozwiązania.

Przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego mają na względzie przede wszystkim dbałość o dobro dziecka i rodziny, objętych również szczególną ochroną przez państwo, zgodnie z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Za priorytetową kwestię ustawodawca uznał zasadę trwałości związku małżeńskiego oraz równości małżonków, którym przyznał równe prawa i obowiązki oraz zobowiązał do współdziałania w sprawach dotyczących rodziny.

Prawnik rodzinny Szczecin – jaka jest jego rola w sprawach rodzinnych?

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Szczecinie zapewni klientowi wsparcie prawnicze w kwestiach związanych z konkretną sytuacją dotyczącą jego rodziny i będzie profesjonalnie reprezentował jego interesy, np. w sądzie. Porady prawne adwokata do spraw rodzinnych najczęściej dotyczą spraw związanych z rozwodem, opieką nad dziećmi, umowami przedmałżeńskimi oraz podziałem majątku wspólnego. Na życzenie klienta adwokat może reprezentować go w sprawie sądowej o alimenty, ograniczenie praw rodzicielskich lub ustalenie kontaktów z dzieckiem.