Prawo Karne - Szczecin

Prawo karne należy do fundamentalnych działów prawa. Definiuje ono, jakie czyny lub zachowania naruszają normy społeczne i są uważane za przestępstwa. Przepisy prawa karnego określają również sankcje i kary przewidziane w sytuacji popełnienia danego przestępstwa.

Jakie zagadnienia obejmuje prawo karne?

Regulacje prawa karnego dzielą przestępstwa na występki i zbrodnie. Występek to lżejsze przestępstwo, które można popełnić umyślnie lub nieumyślnie, np. wskutek niezachowania należytej ostrożności. Przestępstwa kwalifikowane jako zbrodnie zawsze popełniane są umyślnie – są to najcięższe rodzaje przestępstw, takie jak np. zabójstwo, gwałt, handel żywym towarem lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

W zależności od rodzaju przestępstwa ustawodawca przewidział kary o różnym stopniu surowości, jakie można nałożyć na osoby skazane za popełnienie danych czynów zabronionych, takie jak np. grzywna, prace społeczne albo kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Przepisy prawa karnego wskazują również czas, w jakim dochodzi do przedawnienia się karalności danych czynów zabronionych. Karalność występku przedawnia się po upływie 5–10 lat, w zależności od rodzaju przestępstwa. W przypadku zbrodni czas ten jest dłuższy i sięga nawet 30 lat.

Prawo karne reguluje również zasady procesu karnego, zapewniające jego rzetelność i sprawiedliwość. Odpowiednie zapisy określają np.: jak należy prowadzić postępowanie sądowe, gromadzić dowody lub przeprowadzać przesłuchania. Naczelne zasady procesowe zakładają m.in. domniemanie niewinności oskarżonego oraz jego prawo do obrony, a także obiektywizmu i jawności procesu.

Jaką pomoc zapewnia adwokat karny w Szczecinie?

Dobry adwokat w sprawach karnych w Szczecinie odgrywa kluczową rolę w procesie sądowym związanym z prawem karnym. W sytuacji popełnienia czynu niedozwolonego prawnik prawa karnego może służyć klientowi następującym wsparciem:

  • doradztwo prawne – adwokat prawa karnego poinstruuje klienta, jakie są jego prawa, obowiązki i konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów;
  • obrona praw i interesów klienta – w sprawie karnej adwokat na podstawie dowodów i faktów przygotuje strategię obrony oraz będzie reprezentował klienta w procesie sądowym;
  • apelacje – w razie niekorzystnego wyroku adwokat prawa karnego w Szczecinie może wnieść apelację do sądu wyższej instancji;
  • mediacje i rozwiązania ugodowe – aby uniknąć postępowania sądowego, dobry adwokat od spraw karnych podejmie próbę polubownego rozwiązania sporu.