Postępowanie egzekucyjne - Szczecin

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zabezpieczenie wierzytelności oraz odzyskanie od dłużnika należnych wierzycielowi środków pieniężnych albo mienia. Zgodnie z definicją, dłużnik to osoba fizyczna lub prawna, na której ciąży zobowiązanie do spełnienia świadczenia wobec wierzyciela, czyli np. zapłaty określonej kwoty. Jeśli to zobowiązanie jest przeterminowane, a dłużnik uchyla się od jego wykonania, wierzycielowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Rodzaje wierzytelności i postępowań egzekucyjnych

Postępowaniu egzekucyjnemu są poddawane wierzytelności obejmujące różne rodzaje długów – oto kilka przykładów:

 • zaległe spłaty kredytów lub pożyczek, wynikające np. z zaciągniętego przez dłużnika kredytu hipotecznego albo zakupów w systemie ratalnym;
 • zaległe alimenty, zasądzone dłużnikowi na rzecz dzieci lub byłego małżonka;
 • odszkodowanie od ubezpieczyciela, należne poszkodowanemu w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem;
 • zaległe opłaty i rachunki, np. czynsz, opłaty za media lub usługi telekomunikacyjne;
 • wierzytelności wynikające z kontraktów handlowych np. z dostawcami usług, podwykonawcami lub innymi partnerami biznesowymi;
 • kary, np. grzywna nałożona przez sąd lub mandat karny.

Warto wiedzieć, że wierzytelności to nie tylko środki finansowe. Zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela mogą obejmować również wierzytelności niepieniężne, takie jak np. samochód, biżuteria lub inne dobro materialne. Prawo własności intelektualnej również może być wierzytelnością podlegającą egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne najczęściej odbywa się drogą egzekucji komorniczej, czyli zajęcia mienia dłużnika przez komornika na podstawie wyroku sądowego. Sąd może także postanowić o egzekucji z wynagrodzenia dłużnika, wydając decyzję o zajęciu części jego wynagrodzenia na poczet spłaty długu, zajęcia jego rachunku bankowego lub sprzedaży należącej do dłużnika nieruchomości.

Pomoc w odzyskiwaniu długów przez prawnika w Szczecinie

Skuteczne ściąganie długów, w tym odszkodowań i zadośćuczynień jest rolą prawnika specjalizującego się w windykacji długów, który zapewni klientowi:

 • doradztwo prawne w kwestii odzyskiwania długów;
 • przygotowanie dokumentacji do postępowania egzekucyjnego;
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem w celu zawarcia ugody pozasądowej;
 • reprezentowanie w postępowaniu sądowym przeciw dłużnikowi;
 • monitorowanie i zarządzanie procesem egzekucyjnym tak, aby ściąganie należności przebiegało skutecznie i zgodnie z prawem.